Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len „VOP“ ) Občianskeho združenia Jumping Joe

1. Občianske združenie

Občianske združenie Jumping Joe, IČO: 42254744 so sídlom: J.C. Hronského č. 18, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, Sekcia verejnej správy ( ďalej len JJ OZ ) je v zmysle zákona č. 38/1990 Zb. nezávislé, dobrovoľné združenie založené za účelom uspokojovania potrieb občanov v oblasti telesnej výchovy a športu so špecializáciou na oblasť krasokorčuľovania. Cieľom Občianskeho združenia je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti so zameraním sa na propagáciu krasokorčuľovania.

2. Vznik zmluvného vzťahu

Účastníkmi zmluvného vzťahu sú JJ OZ a účastník lekcií, popripade kurzu ( objednávateľ ).
Za neplnoletých účastníkov jednajú ich zákonní zástupcovia.
Zmluvný vzťah vzniká na základe vyplnenia a odoslania on-line prihlášky. Prihlásiť sa do kurzu je možné na našej webovej stránke www.jumpingjoe.sk. Podmienkou platnosti elektronickej  prihlášky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v prihláškovom formulári. Prihláška je zároveň návrhom zmluvy o poskytnutí služby, pričom zmluva vzniká odoslaním resp. doručením  samotnej prihlášky. Zmluva zaniká  odstúpením JJ OZ alebo účastníka ( objednávateľa ) od zmluvy.  Účastník kurzu (objednávateľ) môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 7 kalendárnych dní pred dňom zahájenia kurzu zaslaním žiadosti o vyradenie z kurzu na adresu kurzy@jumpingjoe.sk . Odstúpenie od zmluvy po uhradení kurzovného je upravené v článku 4 „ Zmena dohodnutých služieb a  odstúpenie od zmluvy “ týchto všeobecných zmluvných podmienok.

3. Cenové a platobné podmienky

Ceny jednotlivých kurzov vyplývajú z ponuky JJ OZ zverejnenej na stránke www.jumpingjoe.sk.
Prípadné zmeny v cenách sa riadia ustanoveniami článku 4. „Zmeny dohodnutých služieb a odstúpenie od zmluvy “ týchto všeobecných zmluvných podmienok.
Cena kurzu sa hradí prevodom na účet, vkladom hotovosti v ktorejkoľvek pobočke peňažného ústavu.
Účet JJ OZ je vedený v peňažnom ústave VÚB č.ú.: 2921872451/0200. Pri úhrade je potrebné uviesť variabilný symbol platby. Variabilny symbol je automaticky vygenerovaný systemom, po vyplnení objednavky. Variabilný symbol je povinným údajom pri každej platbe!

JJ OZ má právo na zaplatenie 100% ceny kurzu pred jeho realizáciou, účastník je povinný uhradiť 100% ceny kurzu pred jeho zahájením, najneskôr však v deň zahájenia kurzu.

Účastník kurzu má právo na vrátenie ceny, ak odstúpi od zmluvy v zmysle článku 4. „Zmeny dohodnutých služieb a odstúpenie od zmluvy“ týchto všeobecných zmluvných podmienok.

4. Zmeny dohodnutých služieb a odstúpenie od zmluvy

Ak je JJ OZ nútené pred začiatkom kurzu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne účastníkovi (objednávateľovi) zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena vedie aj ku zmene ceny kurzu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Účastník (objednávateľ) má právo rozhodnúť sa, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi. Svoje rozhodnutie musí oznámiť JJ OZ na e-mailovú adresu kurzy@jumpingjoe.sk.

JJ OZ má právo zrušiť kurz, ak uskutočnenie bude sa javiť ekonomicky neúnosné. Ak JJ OZ zruší kurz, je povinné túto skutočnosť oznámiť účastníkovi (objednávateľovi) bezodkladne.
JJ OZ si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch ( zmena programu tréningu, zmena miesta konania, zmena trénera, zrušenie hodiny, atď. ). JJ OZ je povinné túto zmenu oznámiť účastníkovi (objednávateľovi) bezodkladne.
JJ OZ si ďalej vyhradzuje právo zrušiť kurz v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností ( politické udalosti, karanténa, extrémne počasie, zlyhanie prevádzky strediska, nedostatočná obsadenosť kurzu, atď. ).
JJ OZ môže pred začiatkom kurzu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu zrušenia kurzu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností účastníkom (objednávateľom ). 
JJ OZ môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci záujemcovia o kurz. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet JJ OZ.
JJ OZ môže od zmluvy odstúpiť a zrušiť bez náhrady účasť účastníka v kurze, ak účastník neuviedol pravdivé údaje vo svojej prihláške,  svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov alebo zamestnancov a trénerov JJ OZ alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.

Pokiaľ účastník kurzu alebo zákonný zástupca neuviedol pravdivé údaje o zdravotnom stave účastníka kurzu, považuje sa to za hrubé porušenie VOP a JJ OZ nezodpovedá za ujmy, ktoré vzniknú z tohto titulu počas kurzu, alebo v budúcom období.
Hrubé porušovanie VOP  má za  následok nevrátenie zaplatenej ceny kurzu.
JJ OZ je oprávnené odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak účastník (objednávateľ) neuhradí cenu kurzu v lehote jej splatnosti.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodu zasiela JJ OZ účastníkovi (objednávateľovi) formou e-mailovej správy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom odoslania tohto oznámenia účastníkovi (objednávateľovi).

Účastník (objednávateľ ) má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy resp. odhlásenia sa z kurzu viac ako 7 kalendárnych dní pred jeho začiatkom, bude účastníkovi vrátených 100% zaplatenej ceny kurzu. V prípade odstúpenia účastníka menej ako 7 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu, účastník nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny.  Oznámenie o odstúpení je účastník povinný vykonať formou e-mailovej správy na adresu kurzy@jumpingjoe.sk, alebo ho pošle doporučene na adresu JJ OZ.  Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia.

Ak účastník (objednávateľ ) nevyčerpá službu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, nevzniká mu nárok na vrátenie ceny kurzu.

V prípade nároku na vrátenie celej ceny alebo jej pomernej časti bude čiastka na základe požiadavky účastníka poukázaná na jeho účet v lehote 14 dní.

5. Zmeškané hodiny

Za neúčasť účastníka (objednávateľa) na lekcie(kurze),  meškania účastníka na lekcie (kurze) a tiež pri jeho predčasnom odchode z lekcie(kurzu) nespôsobenom zavinením JJ OZ, neposkytuje JJ OZ možnosť nahradiť si hodinu v inom termíne ani žiadnu finančnú kompenzáciu.

6. Zmena typu lekcie(kurzu)

Prechod z jedného typu kurzu na iný je možný len pred jeho začatím, a to najneskôr 7 kalendárnych dní pred začatím plánovaného kurzu ( t.j. kurzu, na ktorý bol účastník kurzu pôvodne prihlásený ). V priebehu kurzu už nie je možné prestúpiť na iný typ kurzu.

V prípade prechodu na iný typ lekcie (kurzu) je jeho účastník povinný doplatiť rozdiel v cene lekcie (kurzu). V prípade zmeny lekcie (kurzu)  z drahšieho na lacnejší JJ OZ vráti rozdiel v cene v lehote 14 dní od dátumu zmeny.

7. Práva a povinnosti účastníka (objednávateľa )

Účastník má právo:

 • na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
 • právo vyžadovať od JJ OZ informácie o podstatných skutočnostiach týkajúcich sa služieb
 • právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách.

Účastník je povinný:

 • poskytnúť JJ OZ potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služby
 • zaplatiť cenu lekcie (kurzu)
 • riadiť sa pokynmi zamestnancov a trénerov JJ OZ
 • počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku
 • v prípade úmyselne spôsobenej materiálnej škody túto okamžite nahradiť 
 • dodržiavať časy nástupu na lekciu (kurz) 
 • uvádzať pravdivé údaje
 • dodržiavať bezpečnostné podmienky a pokyny, ktoré sú zverejnené na stránke www.jumpingjoe.sk.
 • informovať JJ OZ o zmene bydliska, telefónneho, e-mailového kontaktu  

Zákonný zástupca  dieťaťa je okrem toho povinný:

 • informovať JJ OZ o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh kurzu.

V prípade porušenia uvedených povinností účastníkom má JJ OZ právo odstúpiť od zmluvy bez vrátenia ceny lekcie (kurzu).

8. Ostatné ustanovenia

JJ OZ má právo zverejňovať vizuálne záznamy (videá, fotografie a pod.) z lekcií (kurzov), na svojej webovej stránke, ako aj v iných médiách (printových, audiovizuálnych a pod.), a to na propagačne účely JJ OZ. Účastník kurzu mu na takéto použitie dáva svoj výslovný súhlas. V prípade, ak účastník v budúcnosti zmení svoj názor (teda ak bude mať účastník kurzu výhrady s takýmto uverejnením záznamu, na ktorom sa účastník nachádza a nebude s takýmto zverejnením súhlasiť), môže svoj súhlas odvolať, a to tak, že toto oznámi písomne (formou emailu) predsedovi  JJ OZ a tento zabezpečí odstránenie predmetného záznamu z média, ktorého sa toto týka, ak to bude vzhľadom na povahu veci možné.

Účastník kurzu výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany JJ OZ sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa účastník kurzu výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv.

9. Zmeny všeobecných obchodných podmienok

Akékoľvek zmeny oproti týmto obchodným podmienkam budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán. Konkrétna úprava pomerov medzi účastníkmi v relevantnej a písomnej forme má prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.08.2012
Občianske združenie Jumping Joe
Za JJ OZ: Zuzana Goldschmiedová, predsedníčka,  e-mail  zgoldschmiedova@jumpingjoe.sk