Kurz pre školy, škôlky » Práca na škole

 
Počas školskej sezóny 2011/2012 sme v spolupráci s mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto úspešne odštartovali pilotný projekt na podporu telesnej výchovy formou korčuľovania, ktorý bol zacielený na žiakov prvých ročníkov základnej školy Za kasárňou. Projekt vznikol za pomoci starostu tejto mestskej časti Mgr. Rudolfa Kusého a poslancov, ktorí nám poskytli finančné prostriedky. Táto myšlienka sa zrodila ako následok neochoty zo strany samotných detí venovať sa športovým aktivitám, ktoré sú prospešné pre ich ďalší zdravý vývin. Nakoľko spomínaný nápad zaujal aj vedúceho školstva MČ Bratislava – Nové Mesto Mgr. Vladimíra Nováka, ale aj riaditeľa ZŠ Za kasárňou PaedDr. Milana Ščasného, CSc. pomohli nám a vďaka nim mohlo dôjsť k samotnej realizácií. Keďže výsledky mnohých prieskumov dokazujú, že telesná výchova na školách upadá a pre deti je skôr strašiakom ako zábavou, podobná myšlienka by mohla byť jedným z vhodných riešení. 

Žiaci ZŠ Za kasárňou mali možnosť si v rámci telesnej výchovy raz do týždňa zakorčuľovať na ZŠ Ondreja Nepelu a raz týždenne absolvovať suchý tréning, ktorý prebiehal v priestoroch školy pod vedením profesionálneho tímu JJ.

Pozitíva tohto projektu vymenováva triedna učiteľka Mgr. Edita Zapletalová: „Počas trvania tohto projektu som mala možnosť pozorovať „suchý“ tréning korčuliarov s trénerkou gymnastiky. Spolupráca bola vynikajúca a jej odbornosť dokonalá. V mojej triede 1.E s 23 deťmi bolo zaujímavé vidieť, ako sa z detí postupne vyvíjali malé talenty pre gymnastiku. Pravidelnou tréningovou činnosťou sa u väčšiny detí začala prejavovať odvaha a dynamika pohybovej výkonnosti. U niektorých detí sa upevnili vôľové vlastnosti, zdravé sebavedomie a psychická odolnosť pri prekonávaní obťažnejších cvikov. Rozvoj koncentrácie a orientácie v priestore, pozornosti a objektívneho zhodnocovania vlastných schopností som pocítila aj v ďalšom vyučovacom procese, čo mi veľmi pomohlo pri dosahovaní lepších vyučovacích výsledkov.“ 

Pani učiteľka nám rovnako ako svojim žiačikom vystavila koncoročné vysvedčenie, ktorého hodnotenie nás milo prekvapilo. Úspech tohto projektu bol aj nad očakávania manažéra JJ Miroslava Goldschmieda: „Projekt je prospešný pre každého a môže fungovať na celom Slovensku. Dúfam v to, že sa nájdu ľudia, ktorí ho budú spolu s OZ JJ podporovať.“

Týmto chceme poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali a naše veľké ďakujem patrí skvelým trénerom! Pevne veríme, že slová pani učiteľky Mgr. Edity Zapletalovej povzbudia nás všetkých, aby sme naďalej posúvali vlastné hranice: „Rodičia mojich žiakov pochopili tento pozitívny prínos pre ich deti a pohotovo zareagovali a jednotným súhlasom prejavili záujem pokračovať v tomto projekte.“ Ďakujeme!

V školskom roku 2012/2013

Keďže tento projekt v minulej sezóne zaznamenal úspech nielen u žiakov ZŠ Za kasárňou, ale aj u samotných rodičov, trieda p. učiteľky Mgr. Edity Zapletalovej pokračuje v tréningu jedenkrát týždenne v rámci telesnej výchovy pod dohľadom našej trénerky v priestoroch školy. Nakoľko sa rodičom zapáčil tento štýl tréningu, rozhodli sa nás osloviť so žiadosťou, aby sme v ňom pokračovali aj naďalej, a tak sme im radi vyšli v ústrety. Hoci sme v druhej sezóne nezískali potrebnú finančnú podporu, rodičia sa na základe predchádzajúcich pozitívnych skúseností rozhodli, že si tieto aktivity zafinancujú sami, nakoľko v nich videli veľký prínos pre svoje deti. Žiaci tak mohli pokračovať raz do týždňa v telesnej výchove, ktorá prebiehala v priestoroch školy pod vedením našich trénerov. 

Teší nás, že tak môžeme nadväzovať na spoluprácu z minulých rokov.